Företaget

Boströms bageri ligger i Lepplax by i Österbotten, mellan Jakobstad och Karleby.

Vårt famil­jefö­re­tag som grun­da­des 1939 sys­sel­sät­ter ett tret­tio­tal per­so­ner. Vi leve­re­rar våra pro­duk­ter i hela Fin­land och en fjär­de­del av vår pro­duk­tion går på export.

Till vårt bre­da och mång­si­di­ga sor­ti­ment hör rulltår­tor, bakel­ser och muf­fins, småbröd och pepparkakor, tårt­bott­nar och frys­ta pro­duk­ter.

Vi sat­sar myc­ket på pro­duk­tut­veckling och tek­nik för att för­sä­kra oss om att all­tid lig­ga på topp vad gäl­ler både kva­li­tet och pro­duk­tions­ka­paci­tet. Vi har inves­te­rat myc­ket i både nya pro­duk­tions­lin­jer och högklas­si­ga för­pack­nings­mas­ki­ner och –lös­nin­gar. Tack vare des­sa sats­nin­gar har vår pro­duk­tions­ka­paci­tet för­dubblats. Vi pro­duce­rar 5 000 000 Boströms goda bakverk var­je år!

Vi är cer­ti­fie­ra­de enligt ISO 22000:2005 (livs­me­dels­sä­ker­het) och FSSC 22000. Med hjäp av kva­li­tets­sys­te­men och star­ka tra­di­tio­ner garan­te­rar vi en väl fun­ge­ran­de verk­sam­het och hög kva­li­tet och säker­het på våra pro­duk­ter.