Yritys

Boströmin leipomo sijaitsee Pohjanmaalla, Lepplaxin kylässä Pietarsaaren ja Kokkolan välillä.

Vuon­na 1939 perus­tet­tu per­hey­ri­tyk­sem­me työl­lis­tää noin kol­mi­sen­kym­men­tä hen­ki­löä. Toi­mi­tam­me tuot­tei­tam­me kaik­kial­le Suo­mes­sa. Nel­jäs­osa tuo­tan­nos­tam­me menee vien­tiin.

Laa­jaan ja moni­puo­li­seen tuo­te­va­li­koi­maam­me kuu­luu kää­re­tort­tu­ja, lei­vok­sia ja muf­fins­se­ja, pik­ku­lei­piä ja pipa­rei­ta, kak­ku­poh­jia sekä pakas­te­tut­tu­ja tuot­tei­ta.

Panos­tam­me vah­vas­ti tuo­te­ke­hi­tyk­seen sekä tek­niik­kaan var­mis­taak­sem­me sen, että pysym­me jat­kos­sa­kin oman alam­me hui­pul­la sekä laa­dun että mää­rän suh­teen. Olem­me inves­toi­neet mer­kit­tä­väs­ti sekä uusiin tuo­tan­to­lin­joi­hin että huip­pu­luo­kan pak­kaus­lait­tei­siin, min­kä ansios­ta tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tim­me on kak­sin­ker­tais­tu­nut. Vuo­des­sa tuo­tam­me 5 000 000 yksik­köä Boströ­min herk­ku­ja!

Lei­po­mom­me on ser­ti­fioi­tu ISO 22000:2005 (elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus) ja FSSC 22000 mukaan. Laa­tu­jär­jes­tel­mien ja vah­vo­jen perin­tei­den avul­la takaam­me toi­min­tam­me ja tuot­teit­tem­me kor­kean laa­dun ja tur­val­li­suu­den.